Home>News>Bukás na para sa mga aplikasyon ang KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2023
News

Bukás na para sa mga aplikasyon ang KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2023

KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2023

Pagkilala itong ipinagkakaloob sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na sumunod sa implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 o EO 335 at nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko.

Timpalak at parangal para sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan o LGU na sumunod sa implementasyon ng Atas Tagapagpaganap Blg. 335 o EO No. 335 (Executive Order No. 335) at nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko.

TUNTUNIN

  1. Bukás ang timpalak sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, ahensiya, instrumentaliti, at lokal na yunit ng pamahalaan o LGU.
    • Para sa Kagawaran ng Edukasyon: bukás lámang ito sa mga Panrehiyon at Pansangay na Tanggapan.
  2. Magpadala ng liham na nagsasaad ng intensiyong lumahok sa timpalak sa o bago ang 31 Marso ng kasalukuyang taon sa:
  3. Ang lahat ng mga pruweba o patunay ay tatanggapin hanggang 30 Abril ng kasalukuyang taon. Maaari ding isumite ang dihital na kopya nito sa opisina ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).
  4. Makatatanggap ng plake ng pagkilala ang mapipipiling ahensiya o lokal na yunit ng pamahalaan.
  5. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago.
  6. Para sa mga tanong o karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnay sa Sangay ng Literatura at Araling Kultural at hanapin si:
Journal Online
A collection of noteworthy information on various topics from the Philippines and the rest of the world.
https://journal.com.ph