Isantabi ang positive thinking, panaigin ang biblikal thinking sa 2020!!!

December 28, 2019

PAGKARAAN ng Pasko, ang mga Pilipino ay abala sa pagsalubong sa bagong taon punong-puno ng pag-asa ng mas maginhawang buhay sa 2020 kumpara sa mga nagdaang taon. Kailangan daw “think positive” para buenas at panangga sa mga negatibong espiritu na naghatid ng dusa, sakit at pighati sa ating mga buhay. Sang-ayon ba ang pananaw na  positive thinking  sa biblikal thinking?

Sabi ni Remez Sasson sa successconsciousness.com, ang “positive thinking is a mental and emotional attitude that focuses on the bright side of life and expects positive results. A positive person anticipates happiness, health and success, and believes he or she can overcome any obstacle or difficulty.”  Ang konsepto ng positive thinking ay buhat  pa sa Hinduism at iba pang paganong relihiyon. Simple lang ang sinasabi nito, magisip ka ng positibong mangyayari at tiyak mangyayari ito sa iyong buhay na maghahatid sa iyo ng ligaya, kalusugan at tagumpay.

Maliwanag ang sinabi ni Rebekah Womble sa   “Why positive thinking is not biblical thinking” na nai-post sa Wise in your Eyes.com, salungat ang positive thinking sa biblikal  thinking sa mga sumusunod na kadahilanan: Una, ito ay batay lamang sa pamahiin. Gawi ng kasalukuyang panahon ang paghahalo ng mga bagay na  pang-ispirituwal, pang-relihiyon at pamukaw-sigla o inspirasyon na para bang pare-pareho lang ang mga ito. Ang mga pananaw na Kristiyano ay isinama at kinimpal sa paganong ispirituwalidad.  Isang malaking panlilinglang ito. Tinuturo ng positive thinking na kaya mong baguhin ang iyong sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasalita ng positibo sa bagay na ito.  Isinasantabi nito ang panalangin at pagdulog sa Diyos na siyang nagtatakda ng lahat ng bagay. Pinapangunahan natin ang kanyang kalooban at hindi tayo nagpapasakop dito.

Pangalawa,  sa positive thinking, napipilitan tayong hindi pansinin ang mga negatibong katotohanan na dapat nating yakapin at maunawaan.  Batay sa pamantayan ng mga positive thinkers, ang bibliya ay hindi mainam basahin sapagkat punong-puno ito ng mga pangyayaring madilim at nakakahiyang pag-usapan tulad ng pagbagsak ni Adan at Eba sa kasalanan sa Genesis 3, ang pagiging makasalanan ng tao, impiyerno, ang galit at hatol ng Diyos sa mga sumusuway sa kanyang mga utos, ang krusipiksyon at kamatayan ni Kristo. Kailangan nating maunawaan ang mga pangit na katotohanang ito para natin matanggap ng lubos na tagos sa ating mga puso at kalamnan ang mabuting balita ng kaligtasan na hatid ng ating pananampalataya kay Kristo, ang pangalawang Adan, na nagbigay matuwid sa atin. Mahirap maunawaan ang biyaya ng Diyos kung positive thinking tayo, kalimutan ang krus sa kalbaryo, pagtuunan ng pansin ang pagiging guro ni Kristo, ang kanyang pagsilang sa sabsaban.

Pangatlo, kinakaligtaan ng positive thinking ang kasalanan na siyang nagwasak ng relasyon ng Diyos at tao.  Sinasabi ng positive thinking na tumutok lang sa tatlong bagay, kaligayahan, kalusugan at tagumpay.  Isinasantabi nito ang Juan 16:33 na daranas ang kristiyano ng kapighatian sa mundo subalit dapat tibayan ang loob sapagkat napagtagumpayan na ni Kristo ang mundo.  Binabale-wala ng positive thinking ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kumilos sa ating mga buhay para maligtas tayo sa ating mga bisyo at maling gawi Roma 8. Nakakalimutan ng marami na ang tunay na kristiyano ay nananatiling payapa at panatag sa kabila ng pagdurusa, kabiguan sapagkat matibay ang kanyang pananalig sa ating  Diyos.

Pang-apat at panghuli, ninanakaw ng positive thinking at lualhati na nauukol kay Kristo.  Hindi kailangan si Kristo upang magkamit ng kaligayahan, kalusugan at tagumpay.  Hindi kailangan magbulay ng kanyang salita samantalang ito ang paraan upang patuloy na kumilos sa ating buhay ang banal na Espiritu ayon sa Phil 4:8 Roma 12-1-2 at Galatia 4:4-7 at 5:16-25.

Sa pagtanaw natin sa 12 buwan ng 2020, unahin nating isulat sa ating mga journal ang patuloy na paglalaan ng panahon sa pagbubulay ng kanyang Salita, panalangin upang ang ating mga puso at isipan ay patuloy na magpasakop sa  Banal na Espiritu sa ating mga pasyang gagawin.

Sa pagbalangkas ng game plan para sa pulitika, ekonomiya, hustisya, edukasyon at transportasyon, mag biblikal thinking tayo. Huwag ipikit ang mga mata sa mahinang burukrasya tulad ng DepEd at mga  bulok na institusyong umiiral sa bansa tulad ng Comelec, DILG, DAR,  BIR at BoC at PNP DoJ BJMP BuCor at NBI at ang political dynasty na siyang ugat ng korapsyon sa bansa. Kailangan hanapan ng solusyon ang mga ito. Totoo, magpasalamat sa mga nangyaring maganda sa buhay,  subalit huwag hayaang lumala ang problema.  Itigil na ang pambobola ng mga ekonomista na maganda ang takbo ng ekonomiya. Paano nabawasan ang mahihirap samantalang hindi naman nadagdagan ang per capita income ng Pilipino?  Iyan ang hirap sa Pilipino, kulang sa namumunang pag-iisip kaya’t hindi kayang pagdugtungin ang mga mahahalagang bagay na ayaw ipapansin sa atin ng mga ekonomistang hindi nakakaranas ng gutom.

Tayo lang ang Kristiyanong bansa  sa Asya.  Ngunit mukhang sa pangalan lang at  panlabas na anyo lang ito umiiral. Mababaw ang pagkuunawa ng mga Pilipino bakit kailangan isilang si Kristo.   Mas kabisado pa kung kailan lalabas ang 13th month pay.  Iwaksi na po natin ang positive thinking, mag-biblikal thinking tayo ngayong bagong taon 2020!!! Isang Maginhawang Bagong taon sa ating lahat!!!