Palitan ang pang-uri ng comfort room

August 17, 2019

UPANG maiwasan ang kalituhan, gulo at pagtatalo, minumungkahi ko na palitan ang pang-uring ginagamit sa mga comfort room sa Pilipinas. Imbes na Men’s at Ladies’ room, o di kaya Lalake at Babae, gamitin ang “ May T_t_ at May K_k_”. Magastos pang magpagawa ng ikatlong comfort room para sa mga LGBTQ na isasabay sa mga PWD.

Pagsilang ng isang sanggol, batay sa kanyang ari, lalake o babae lang naman ang pang-uri ng kasarian na isinusulat sa birth certificate o baptismal certificate niya. Sa kanyang paglaki at pagkamulat sa mga bagay bagay sa mundo, at saka pa lang sumulpot ang pasyang maging tomboy o bakla. Dahil hindi pa sila kontento sa pananamit at relasyon sa iniirog, ang iba ay nagpapasya pa na magpapalit ng ari na handog ng medisina.  Nirerespeto ko ang pasya nila at ating binibigyan pansin ang mahalaga nilang kontribusyon sa pamilya at pamayanan. Wala tayong intensyon na husgahan sila. Subalit para sa isang miyembro ng LGBTQ na gumawa ng eksena sa comfort room dahil kanyang pinagdidiinan na babae siya kahit na ang kanyang panlabas na anyo ay kitang kita naman na wala siyang matres o bahay bata, dapat rin niyang igalang ang karapatan ng mga babae na sagutin ang tawag ng kalikasan sa comfort room na gamit ng mga kababaihang may likas na “ k_k_’’ at bahay bata.

Hindi ako pabor sa panukala na ipagpagawa ng sariling comfort room ang mga LGBTQ. Magastos ito. Kakailanganin nito  ng dagdag na ispasyo,  ng  mga tubo at tubig at ilaw, toilet seat, gripo, salamin at dagdag na trabaho sa mga pobreng janitor na maglilinis nito.

Huwag natin daw limitahan ang kapangyarihan ng Diyos na lalake at babae lang ang kayang gawin. Naku po Binibining “ Gretchen “, sana ay magkaroon ka ng panahon at pagkakataon mabasa at mapag-aralan ang aklat ng Genesis. Mababasa  natin dito na maganda ang mundong nilikha ng ating Diyos. Perpekto ika nga.  Subalit dahil  sa pagsuway ni Adan at Eba sa utos na huwag kakainin ang bunga ng puno ng kaalaman ng tama at mali , umiral na ang kasalanan at nagkalekat-lekat na ang mundong ito.

Ginawa ng Diyos ang lalake at babae bilang tao na may kalayaan pumili ng kanyang gagawin. Hindi tayo mga robot na nakaprogramang sumunod lang sa utos ng Diyos. Hindi ba’t dalisay ang tuwa at ligaya ng taong kusang- loob na inibig ng kanyang sinusuyo kesa sa sapilitan itong ibinigay.   Ang tao ay maaaring sumunod sa Diyos  o di kaya ay  sumuway at sundin ang sarili na hindi naaayon sa plano at kagustuhan ng Diyos.

Totoo, hindi babagsak ang langit kung pinag CR sa ladies room si “ Gretchen”, pero lalo lamang lalawak ang pintuan ng impiyerno  dahil  itinatanghal ang kabuktutan ng tao. Naaawa ako sa janitress na pinagagalitan ng isang kongresista na hindi naman kinatawan ng lugar na pinangyarihan ng insidente.

Ang linyang madalas kong marinig sa mga LGBTQ ay “ God is Love “ at dahil dito hindi daw binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao dahil mapagpatawad ito. Kaya’t ayos lang sundin ang layaw ng tao na taliwas sa salita ng Diyos.   Para sa kaalaman ng lahat, ang pagiging mapagmahal ng Diyos ay isa lamang sa kanyang maraming mga katangian. Ang ating Diyos ay banal din. At dahil dito, hindi kayang humarap ng tao sa presenya ng isang banal na Diyos. Kanya naman dahil sa “ agape” ( salitang Griyego na tumutukoy sa pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ang iba ay “ eros” [ pagnanasang sensual] at “ adelpoi”[ pag-ibig sa kapatid o kasama] ), ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan sa pagsusugo ng ating Panginoon Jesus , ang kordero ng Diyos,na siyang umako ng kasalanan ng tao at binayaran ito ng kanyang dugo at buhay  sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng mananampalataya sa kanya ay mapa ang kasalanan , maaampon bilang mga anak ng Diyos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon Diyos na Amang banal dahil tayo’y binanal na ng ating Panginoong Jesus.

Hindi tayo narito para manghusga nino man. Marami akong kapamilya na bahagi ng hanay ng LGBTQ na maayos ang buhay, matulungin, mapagmahal at mabait. Mahal na mahal ko sila at dalangin ko na sa tamang panahon , kumilos ang banal na espiritu sa kanilang mga buhay at magkaroon sila ng tunay na relasyon sa ating Panginoon Jesus na siyang tanging daan, katotohanan at buhay patungo sa Diyos Ama (John 14:6).

Para sa inyong mga reaksyon at opinyon eto ang aking email address:  magi_121@yahoo.com