Home>Editorial>Opinion>Isang kagalagakan na hindi mababawasan

Isang kagalagakan na hindi mababawasan

ISANG Pinagpalang Pasko ng Muling Pagkabuhay sa ating lahat na naniniwalang si Jesus ay Diyos at tao!!!

Noong 1540, nag-sketch si Michelangelo ng isang pieta (larawan ng ina ni Hesus na hawak ang katawan ng namatay na si Kristo) para sa kaibigang si Vittoria Colonna. Yari ito sa tisa, pangko-pangko ni Maria na nakatingin sa langit ang walang buhay na katawan ni Hesu-Kristo. Tumataas sa likuran ni Maria ang patayong sinag ng krus na nagdadala ng mga salitang ito mula sa Paraiso ni Dante, “Doon hindi nila iniisip kung magkano ang gastos sa dugo.” Malalim ang punto ni Michelangelo: kapag pinag-isipan natin ang kamatayan ni Jesus, dapat nating isaalang-alang ang halagang binayaran Niya.

Ang presyong binayaran ni Kristo ay nakuha sa Kanyang deklarasyon, “Natapos na” (Juan 19:30). Ang termino para sa “natapos na” ay tetelestai sa wikang Griyego at ito ay ginagamit sa maraming paraan – upang ipakita ang isang bayarin na nabayaran, isang gawain na natapos, isang handog na sakripisyo, isang obra maestra na nakumpleto. Ang bawat isa sa kanila ay akma sa ginawa ni Jesus para sa atin sa krus! Marahil iyan ang dahilan kung bakit sumulat si apostol Pablo, “Huwag akong magyabang maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan nito ang mundo ay ipinako sa krus, at ako sa mundo” (Galacia 6:14).

Ang kusang loob na pag-ako ni Hesus sa ating mga kasalanan at paghalili niya sa atin sa krus ng kalbaryo upang akuin ang parusang nararapat sa ating mga makasalanan, ang walang hanggang ebidensya kung gaano tayo kamahal ng Diyos na banal. Alam natin na napagwagian ni Kristo ang kamatayan sapagkat siya’y muling nabuhay at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. Habang pinag-iisipan natin ang presyong binayaran niya, ipagdiwang din natin ang Kanyang pag-ibig — at magpasalamat sa krus.

Ang ebanghelyo ni Juan ay ibang-iba sa Mateo, Marcos, at Lukas. Si Juan ay nagsulat nang medyo kalaunan sa unang siglo AD at sa ilalim ng iba’t ibang mga pangyayari. Habang ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga may-akda ng Mateo, Marcos, at Lukas ay kung si Jesus ba ang ipinangakong Mesiyas na nagpasinaya sa kaharian ng Diyos, para kay Juan ang pinakamabigat na tanong ay kung si Jesus ay kapwa ganap na tao at ganap na banal.

Ang ilang mga huwad na guro ay nagsimulang mag-angkin na si Jesus ay tao lamang at hindi tunay na Diyos. Sinabi ng iba na si Jesus ay maaaring banal, ngunit Siya ay nagpakita lamang na maging tao. Sumulat si Juan upang labanan ang parehong maling aral.

Kung si Hesus ay ganap na tao at ganap na banal, maibibigay niya ang kaligtasan para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ang tema sa buong ebanghelyo ni Juan ay si Hesus ang sariling paghahayag ng Diyos, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala ( Juan 3:16).

Ang nag-uumapaw na kagalakan ng mga apostol at iba pang taga sunod ni Kristo ng masilayan at mahawakan nila si Hesus na muling nabuhay pagkaraan ng tatlong araw ay sumaatin nawa. Isa itong kagalakan na hindi mababawasan ng mga nagaganap na pagdurusa natin hatid ng virus.

Publication Source :    People's Tonight